სააღსრულებო სისტემა საქართველოში და დღევანდელი გამოწვევები

ავტორი : ნინო გოგელაშვილი 22/05/2023

წინამდებარე ნაშრომში საუბარია ქართული სამართლის ისტორიაში აღსრულების როლზე, საქართველოში სააღსრულებო სისტემის განვითარების ისტორიასა და დღეს მის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მართლმსაჯულების შესახებ საუბრისას ყურადღება გამახვილდეს არა მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილებაზე, არამედ მის აღსრულებაზე, როგორც პროცესის დამაგვირგვინებელ რგოლზე. აღსრულების დროული და სამართლიანი უზრუნველყოფისთვის კი ძალზედ მნიშვნელოვანია სააღსრულებო სისტემის გამართულობა, რაც პირველ რიგში გამოიხატება სააღსრულებო პროცესის ეფექტურობითა და გამჭვირვალობით. ეფექტიანი სააღსრულებო სისტემა მართლმსაჯულების არსებობის ერთადერთი და უპირობო გარანტიაა. ნაშრომში განხილულია სააღსრულებო სისტემის დანიშნულება, განვითარება, კერძო აღმასრულებლის ინსტიტუტი; სტატია პასუხობს კითხვას, თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოში დღეს მოქმედი სისტემა თანამედროვე და საერთაშორისო სტანდარტს.
PDF-ის ჩამოტვირთვა

კავშირი