დეზინფორმაცია და დანაშაული საქართველოში: შეგვიძლია თუ არა მისი კრიმინალიზაცია?

ავტორი : უშანგი ბახტაძე 22/12/2021

The impetus of this paper is to explore disinformation, crime and criminalisation in the context of new media and critically evaluate the statement whether criminalising media or people who deliberately spread false information is logical response to this problem. In doing so, the paper firstly, tries to define what is disinformation, then it explores the process of criminalisation, describes the harm principle and conceptualises the types of harms. Paper then analysis challenges for defining crime in the era of new media, then it explores the value of free speech and finally, infers that criminalisation of disinformation is extreme act from the state, it usually causes only remote harms and therefore, criminalising disinformation shall be resisted.
PDF-ის ჩამოტვირთვა

კავშირი